Keď napadne biely cigána, hneď je rasista. Ale keď napadnú cigáni bielych, nik ich z rasizmu neobviní!

Kľúčovým dôvodom, prečo vzniká tento druh mýtu, je nedostatočné povedomie o tom, čo je a nie podstatou rasovomotivovanej kriminality. Rasovomotivovaná kriminalita je taká kriminalita, ktorá je spáchaná výlučne z dôvody rasovej nenávisti. Je pri tom absolútne nepodstatné, akej rasy či etnicity sú jeho páchatelia a obete: rasovomotivovaný skutok totiž môže spáchať príslušník väčšiny voči menšine, alebo aj naopak. Dokonca je možný aj taký rasovomotivovaný skutok, pri ktorom je obeť aj páchateľ z tej istej rasovej, národnostnej či etnickej skupiny.

Aby sme mohli vysloviť, že skutok je rasovomotivovaný, musí sa preukázať splnenie podmienky v Trestnom zákone: :

Páchateľ ho spáchal preto, aby tým vyjadril svoj nenávistný postoj voči etnickej, rasovej, národnostnej či náboženskej skupine, ktorej je obeť členom alebo sa domnieva, že je obeť jej členom

Zjednodušene ide teda o taký trestný čin, ktorým páchateľ zväčša vyjadruje svoj ideologický (nepriateľský a neznášanlivý) postoj voči celej skupine. Je to trestný čin s „posolstvom“ pre celú skupinu, ktorej je obeť príslušníkom. Páchateľ si svoju obeť nevyberá podľa „osobného kľúča“, ale práve podľa kľúča etnického, národnostného či rasového. Chce obeť poškodiť (či už verbálne alebo fyzicky) práve preto, že je príslušníkom danej skupiny.

V praxi sa často argumentuje tým, prečo Rómov nikto nestíha za rasizmus, keď násilne prepadnú nerómsku obeť alebo sa zmocnia cudzieho majetku. Pochopiteľne, takéto konanie nie je ospravedlniteľné, a páchateľovi zaň prináleží trest v zmysle príslušných ustanovení Trestného zákona. Je tu však zjavný rozdiel v motíve páchateľa, a práve ten odlišuje tento typ kriminality od rasovomotivovanej kriminality. V tomto prípade sa bude jednať s najväčšou pravdepodobnosťou o majetkový, nie rasový motív  páchateľa. Úmyslom jeho konania je majetkovo sa obohatiť, bez ambície vyjadriť svojim konaním svoj ideologický postoj voči celému slovenskému národu. Obeť si v zásade vyberá podľa toho, že u nej predpokladá majetkové hodnoty, a nie podľa toho, akej je národnosti.

Samozrejme, toto nevylučuje možnosť, že aj Rómovia môžu byť páchateľmi rasovomotivovanej kriminality. Je to však štatisticky skôr výnimočný, než obvyklý jav.

Autorka: Irena Bihariová