Súčasný naratív extrémnej pravice – ako ho dešifrovať

SÚČASNÝ NARATÍV EXTRÉMNEJ PRAVICE

Autorka: Irena Bihariová

Čo sú dnes témy, pod ktoré extrémna pravica dokázala skryť svoju ideológiu a zmobilizovať spoločnosť?  Na začiatok treba povedať, že témy, ktoré nastoľujú, zvyčajne nie sú samé o sebe toxické: kritizovať politické, ekonomické či sociálne pomery v krajine ešte z nikoho extrémistu nerobí.

Práve tým však dokázali verejnosť úspešne zmiasť. V skutočnosti je nimi formulovaná kritika podávaná so značnou dávkou manipulácií a dezinformácií, pričom nesmeruje k odstráneniu problémov, ale k burcovaniu nenávisti voči vybraným skupinám obyvateľstva.

Pri bližšom skúmaní ich agendy zistíme, že jej spoločným menovateľom je ochrana národa pred akýmsi pomyselným nepriateľom: pred Bruselom, menšinami, liberálmi či tzv. zahraničnými agentami. Na označenie nepriateľa používajú na pohľad etnicky, rasovo či nábožensky  neutrálne pojmy: hovoria o parazitoch, asociáloch,  zradcoch národa, finančných špekulantoch či úchyloch, ktorí ohrozujú slovenské rodiny. Jedným dychom dodávajú, že im neprekážajú Rómovia ako takí, ale kriminálnici.

 PÔVODCA PROBLÉMOV

Kľúčom na dešifrovanie ich agendy je všímať si, na základe akých kritérii definujú pôvodcov spoločenských problémov. Skúsme si to ilustrovať na pár príkladoch:

  1. keď vystupujú proti kriminalite, nikdy nevystupujú proti kriminalite ako takej. Svojim programom či protestami reagujú výlučne na prípady trestnej činnosti páchanej príslušníkmi menšín. Kľúčom výberu teda nie je druh kriminality, ako je to napríklad bežné pri klasických mimovládnych organizáciách (napr. venujúcich sa korupcii, rasovomotivovanej kriminalite, týraniu osôb či zvierat), ale etnicita či rasa páchateľa.

Výber článkov z web stránky ĽSNS v sekcii, v ktorej mapuje kriminalitu 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rovnako manipulatívne postupujú, keď sa snažia vyvolať nenávisť voči neheterosexuálnym menšinám, skrývajúc svoj cieľ za ochranu slovenských rodín. V skutočnosti v ich článkoch či videách nenájdeme zmienku o fenoméne domáceho násilia, gamblerstve či iných patológiách, ktoré skutočne ohrozujú rodiny. Ide mi teda o ochranu rodín, alebo len o to, aby vzbudili nenávisť voči konkrétnej menšine?

3. V extrémistickej rétorike nechýbajú apely na ochranu slovenského národa pred protištátnymi živlami či zahraničnými finančnými špekulantmi. Keď by sme však podrobnejšie preštudovali ich materiály, zistíme, že sa nás v skutočnosti pokúšajú chrániť pred tzv sionizmom a „nadvládou Židov“.

4. Vo svojich oficiálnych prejavoch sa zasadzujú za ochranu životaschopného slovenského národa. Ako však plánujú naložiť s tými, ktorých vyhodnotia za neprínosných? A čo v skutočnosti znamená nastolenie poriadku v štáte v chápaní extrémistov?

Výroky z online publikácie „Stratégia riešenia cigánskeho problému“, pod ktorou je ako autor uvedený Marián Mišún, kandidát strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Je teda nepochybné, že extrémistami definovaní „pôvodcovia problémov“, ktoré sa oni „snažia riešiť“, sú v skutočnosti vždy skupiny s homogénnym etnickým, národnostným, sexuálnym či náboženským zložením. Nejde im o samotný problém, ten len manipulatívne zneužívajú na to, aby prostredníctvom neho mohli identifikovať jeho „príčinných pôvodcov“ a aby ním legitimizovali svoju existenciu. Konkrétne etnické, národnostné, sexuálne či náboženské skupiny tak nie sú očividne nenávidené pre ich biologické či antropologické znaky, ale preto, že sú „pôvodcami problémov“. V ich rétorike sú síce „škodcovia“ definovaní prostredníctvom sociálnych vlastností, no v skutočnosti tieto vlastnosti priraďujú vždy ku konkrétnym národnostným, sexuálnym, náboženským či etnickým skupinám. Ak si pripomenieme definíciu rasizmu na začiatku publikácie, neunikne nám, že selekcia „nepriateľov“ podľa biologického a antropologického kľúča je neodškriepiteľná.

Podobne manipulatívne postupujú v ostatných oblastiach svojej agendy: svoj cieľ obmedziť demokratické prvky štátu skrývajú sa spravodlivý boj proti systému, úmysel hanobiť menšiny vydávajú za boj za slobodu slova a kritikou systému mlžia svoje skutočné ciele.