Ako v študentoch pestovať odolnosť voči extrémistickým postojom k menšinám

AKO NAUČIŤ ŠTUDENTOV REAGOVAŤ NA NENÁVISTNÝ OBSAH A AKO V NICH PESTOVAŤ ODOLNOSŤ VOČI EXTRÉMISTICKEJ RÉTORIKE 

Konečným adresátom nasledovných rád a odporučení by nemali byť učitelia, ale ich študenti. Ponúkame ich ako príklad úlohy, ktorú učitelia môžu zadať študentom a tým ich motivovať k spoznávaniu korektných a verifikovateľných argumentov.

1. NAPÍŠTE DEMYTIZAČNÝ TEXT  (práca s odbornými zdrojmi)

Študenti môžu dostať za úlohu napísať text, ktorý bude demytizačný a faktický – to znamená niečo ako odbornú esej, ktorú môžu použiť ako svoj blog.  Samozrejme, vzhľadom na vekové a s tým spojené poznatkové obmedzenia stredoškolákov by nemal byť cieľom ich tvorby text vyžadujúci vysoko odborné informácie, náročné na uchopenie a pretlmočenie.

Námetom môže byť reakcia na niektorý z aktuálne kolujúcich hoaxov alebo k téme z repertoára konšpirátorov či extrémistov. Je dobré štylizovať  takýto text publicisticky, tzv. populárno-náučným štýlom, bez akademických floskúl a bez prílišne detailne odborných popisov. Na druhú stranu, je dôležité neskĺznuť k povrchnosti argumentácie.

Rady a odporúčania pri formulovaní zadania 

Ak učiteľ zadá úlohu vytvoriť faktický blog, mal by toto zadanie doplniť nasledujúcimi radami. Ak ste učiteľ / učiteľka, pomôžte svojim študentom týmito inštrukciami:

 • Cieľom blogu nie je napísať vedecký elaborát, ale zrozumiteľnou formou vytvoriť text o zvolenej téme, ktorý oprie o korektné dáta
 • Údaje, ktoré použijú, musia byť dohľadateľné a overiteľné (ak to zvolený formát vyžaduje, vždy v textoch uvádzame zdroje)
 • Študenti by mali byť informovaní, že primárnym zdrojom údajov nie je novinový či webový článok, v ktorom boli použité, ale priamo ten zdroj, z ktorého daný článok cituje alebo čerpá.
 • Učiteľ by mal študentom odporučiť, aby si overili hodnovernosť použitých zdrojov – z akej tlačovej agentúry pochádza novinový článok? Má ju uvedenú? Akou metodológiou bol vypracovaný výskum, ktorý je citovaný – použila sa dostatočná testovacia vzorka? (prieskumy robené na malých vzorkách respondentov zväčša nemajú veľkú výpovednú hodnotu)
 • Vzhľadom na to, že ide o stredoškolákov, ktorí ešte nie sú zorientovaní vo vedeckých postupoch a v tom, ako ich kriticky zhodnocovať, pomôže im pár tipov na korektné zdroje informácií (odporučené zdroje k menšinovým témam uvádzame v tejto časti publikácie)
 • Stredoškolákom treba pripomenúť, že wikipédia nie je poctivým zdrojom (nakoľko jej obsah vytvára ktokoľvek, kto chce, a teda nemusí byť zárukou odbornosti a správnosti)
 • každom demytizačnom nástroji, aj pri videách, blogoch či grafikách,  platí zásadné pravidlo, že pracujeme len s hodnovernými zdrojmi a údajmi, neskresľujeme informácie, nevytvárame tendenčný kontext apod.
 • Z hľadiska tém môže ísť o reakciu na postoje extrémistov k EÚ, o dávkach pre Rómov, môžu si vziať na paškál niektorý text extrémistov o holokauste a vytvoriť k nemu „oponentúru“

2. NAPÍŠTE BLOG AKO SKUTOČNÝ PRÍBEH  

Iným typom textu propri “fakticko-demytizačnom” môže byť taký, ktorý je viac osobný a ktorým študent tlmočí posolstvo k téme prostredníctvom vlastného názoru a skúseností. Príkladom môže byť blog sprostredkúvajúci skutočný príbeh osoby z radov LGBTI, ktorý ich približuje ako bežných ľudí s bežnými starosťami alebo o tom, že vašu stratenú peňaženku našla Rómka (samozrejme, podmienkou je, aby išlo o skutočné príbehy).

Určite sú totiž užitočné aj také texty, v ktorých sa osočovaných skupín aspoň ľudsky a solidárne zastaneme. Vo virtuálnom svete sa totiž ďaleko úspešnejšie šíria správy o negatívnej skúsenosti, než tie, ktoré by dali šancu priblížiť tú ktorú menšinu aj cez pozitívne skúsenosti. Bez toho však nemôže byť vnímanie a hodnotenie menšín vyvážené.

Rady a odporúčania pri formulovaní zadania 

 • Učitelia by mohli študentov posmeliť k tomu, aby sa podelili o svoj pozitívny zážitok s príslušníkom menšín (prípadne príbeh, ktorý sa stal ich blízkym). Je jedno, či ide o spolužiaka, bývalú frajerku, ochotnú úradníčku či susednú rodinu.
 • Ak chceme vyvažovať diskusiu pozitívnymi informáciami, musia byť vždy pravdivé a autentické.
 • Ak komunikujeme príbeh tretích osôb, mali by s tým byť podľa možností uzrozumené (samozrejme, to sa netýka príbehov, keď stretneme náhodne skvelého čašníka Afgánca, čiže keď sa chceme podeliť o príjemnú skúsenosť s anonymnou osobou)
 • Najlepší príbeh je ten, ktorý sa nás priamo týka. Nič neponúkne uveriteľnejšiu perspektívu, než je tá, ktorú nám ponúka osoba s vlastnou skúsenosťou. Aj keď je samozrejme veľmi náročné pre chodiť s kožou na trh. Ak je v triede žiak / žiačka, ktorá sa otvorene hlási k národnostnej, etnickej, náboženskej menšine, učiteľ ju môže posmeliť, aby ponúkla svoj vlastný príbeh či pohľad na nenávistné prejavy. Pokiaľ však nie je žiak sám ten, kto sa k danej menšine otvorene hlási, učiteľ by mu rozhodne nemal sám žiadnu takúto kategóriu podsúvať (etnicitu, národnosť, sexuálnu orientáciu), aj keby mal všetky pádne indície predpokladať jeho pôvod
 • Učitelia by mali študentov vyvarovať pred tým, aby takýto blog pôsobil pateticky a moralizátorsky. Takéto texty, ktoré sú príliš všeobecným apelom na hodnoty, nie sú prínosné a nezanechávajú v čitateľovi emočnú stopu.