Cigánska kriminalita vás nezaujíma, keby ste sa radšej starali o slušných ľudí

Kauzy, o ktoré sa Ľudia proti rasizmu zaujímajú, sú tie, ktoré spadajú do niektorej z oblastí našej agendy :

  1. Pravicový extrémizmus a rasovomotivovaná kriminalita
  2. Vnímanie menšín verejnosťou (anticiganizmus, islamofóbia, antisemitizmus, homofóbia), a miera inklúzie týchto skupín do spoločnosti

 

  • Pokiaľ ide o rasovomotivovanú kriminalitu, v zmysle Trestného zákona č.300/2005 Z.z. je ňou len taký skutok, ktorý bol spáchaný z dôvodu rasovej, etnickej, národnostnej nenávisti páchateľa voči obeti, alebo z úmyslu takúto nenávisť podnietiť. Je hlbokým nedorozumením domnievať sa, že akýkoľvek incident – len preto, že sa zomelie medzi osobami s rôznou etnicitou (rasou či národnosťou) –  je automaticky rasovomotivovaným incidentom.  A teda ĽPR by malo okamžite konať, pretože v spore sa ocitli aktéri s rôznym pôvodom. ĽPR sa neorientuje na všetky spory (nech sú akokoľvek vážne), v ktorých účinkuje rozdielna etnicita, rasa či národnosť, ale len na tie, v ktorých je rasa, etnicita a národnosť príčinou, pre ktorú spor nastal.

 

  • Mnohé z týchto konfliktov majú častokrát povahu vyostrených susedských alebo osobných sporov, kde ani jedna strana nerobí nepríjemnosti tej druhej preto, lebo sused je príslušník menšiny či väčšiny.  Ak sa pri zvade hoci aj počastujú etnicky hanlivými nadávkami, je to skôr následok ich hlbokého konfliktu, než jeho príčina. Preto do takýchto káuz, kde je zdroj konfliktu čokoľvek iné, len nie etnická nenávisť, nemá ĽPR prečo vstupovať.  Rovnako je to pri akýchkoľvek trestných činoch, ktorých spáchanie vzišlo z úplne inej pohnútky páchateľa, než je pôvod či rasa obete.

 

  • Ak by sme pristúpili na to, že budeme riešiť napríklad výtržnosť medzi Rómami a majoritou, hoci nebola vyvolaná etnickou nenávisťou, potom musíme riešiť akékoľvek výtržnosti. ĽPR však nevzniklo na to, aby sa zaoberalo akýmikoľvek výtržnosťami a trestnými činmi, ale aby sa sústredilo na tie, ktoré sú páchané so spomenutým motívom.

 

  • Opačný postup volia pravicoví extrémisti : kriminalitu, ktorú si všímajú, nevymedzujú podľa druhu, ako je to v našom prípade (sústreďujeme na konkrétny druh kriminality, vymedzený motívom jej spáchania, bez ohľadu na rasu, etnicitu či národnosť páchateľov skutku). Pravicoví extrémisti si naopak všímajú kriminalitu podľa etnického profilu páchateľa, bez ohľadu na to, o aký druh kriminality ide : nezaujímajú sa o napríklad majetkovú delikvenciu ako takú,  ale len tie prípady, v ktorých je jej páchateľom osoba z konkrétnej etnickej či národnostnej skupiny.

 

Je teda rozdiel, či subjekt deklaruje svoj záber na kriminalitu podľa jej druhu, alebo či sa orientuje na kriminalitu podľa etnického a rasového profilu páchateľa. Kým prvý prístup je legitímnou a bežnou špecializáciou rôznych existujúcich spolkov (napr. spolky na pomoc týraným ženám, na boj proti korupcii), druhý prístup je prvoplánovým rasizmom.

Pridaj komentár