Ako študentom vysvetliť fenomén extrémizmu

AKO ŽIAKOM VYSVETLIŤ 4 ZNAKY EXTRÉMIZMU

Autorka: Irena Bihariová

 

Celkovo sa nejaví efektívne, keď študentom diktujeme obsiahle poučky a definície. Sú vždy abstrakciou problému a v takomto znení si študenti len málokedy dokážu problematiku asociovať s jej praktickými podobami. Nevedia, aký môže mať daný fenomén vzťah k ich každodennému života, čo zároveň oslabuje aj ich záujem o tému.
V tomto smere preto odporúčame, aby sa definovanie fenoménu zjednodušilo na stručný výpočet hlavných znakov, avšak s tým, že každý znak bude ilustrovaný praktickým príkladom. V závere je možné celkové vymedzenie priblížiť praktickým cvičením.

 1. JE TO SÚBOR MYŠLIENOK ČI AKTIVÍT, KTORÉ ODMIETAJÚ DEMOKRATICKÝ SYSTÉM, ALEBO HO MÔŽU OHROZIŤ

Krátka diskusia na zopakovanie učiva o demokracii:

Predstavte si, že sa ráno zobudíte do totalitného štátu, v ktorom všetko ovláda jedna politická strana – tvorí zákony, zároveň obsadila kontrolné orgány, opozícia existuje iba naoko, všetky média sú podriadené štátnej moci. Štát reguluje internet a postihuje vás za akúkoľvek kritiku. Čo všetko by sa zmenilo oproti vášmu dnešnému dňu? Čo by ste v ňom nemohli urobiť v porovnaní s tým, čo ste mohli urobiť dnes?
Študentov možno doplniť, resp. im pomôcť odpoveďami:

 • možno by ste chodili do školy, ktorú ste si vy alebo spolu s vašimi rodičmi vybrali
 • možno by ste si nemohli prečítať Facebook, pretože internet by ovládal štát,
 • možno by ráno vášho brata vyviezla polícia, lebo si zverejnil kritický blog voči štátnej moci…)

Ako možno ohroziť demokraciu –  výklad pomocou príkladu:

Zadanie: 

Strana Slobodných občanov navrhuje, že zavedie imperatívny mandát poslancov Národnej Rady SR. Ide o inštitút, kedy môžu občania priamo a kedykoľvek odvolávať členov parlamentu. Táto strana tvrdí, že sa tak konečne dosiahne to, aby politici slúžili ľuďom a plnili ich vôľu.

Diskusia:
Ako by sa dalo vyhovieť desiatkam tisíc rôznych občanov, ktorí poslanca už raz zvolili a potom sa niektorí z nich rozhodnú, že nesúhlasia s jeho jednotlivými krokmi? Ak sa poslanec rozhodne vyhovieť tisícke z nich, druhá tisícka s tým vôbec nemusí byť spokojná a tak bude žiadať jeho odvolanie. Ktorá z jeho voličských skupín má tým pádom väčší nárok na zastupovanie jej názorov? Tá, ktorá chce poslanca v Národnej rade, alebo tá, ktorej sa jeho rozhodovanie nepáči?

Výklad:
Poslanci, ktorí boli zvolení v demokratických slobodných voľbách do parlamentu, už majú mandát od ľudu – ich moc im bola daná ľudom práve formou slobodných volieb. Vo svojom rozhodovaní počas hlasovania v parlamente sú viazaní len svojim svedomím a vedomím. Ak by platil imperatívny mandát, stávajú sa viazaní aj rozmanitými a premenlivými názormi občanov, či rôznych záujmových skupín.

V praxi by to mohlo viesť k tomu, že sa úplne naruší stabilita zákonodarného zboru a jeho konania. Navyše hrozí, že odvolávanie poslancov by sa mohlo zneužívať na zbavovanie sa nepohodlných osôb.

Zavedenie takéhoto prvku by výrazne narušilo predvídateľnosť činnosti v Národnej rade – ak by prichádzalo k odvolávaniam, brzdili by sa rozbehnuté procesy v príprave zákonov, nebolo by možné predvídať, ako bude ktorý poslanec (novo dosadený) pokračovať, zaniklo by ako tak predvídateľné konanie poslancov.

Vo finále by takéto opatrenie viedlo k anarchii. Imperatívny mandát existoval v dobe Slovenského štátu, mal ho aj taliansky fašistický režim a navrhovala ho aj dnes už rozpustená fašistická strana Slovenská pospolitosť – národná strana. Na uvedenom príklade pri tom vidno, že ohrozenie demokracie môže nastať aj bez použitia násilia.

2. AKTIVITY ČI ZAMÝŠĽANÉ OPATRENIA NARÚŠAJÚ, ALEBO BY MOHLI NARÚŠAŤ, ZÁKLADNÉ ĽUDSKOPRÁVNE ŠTANDARDY

Krátka diskusia na zopakovanie učiva o ľudských právach:
Vyvolajte študenta, aby opísal svoj deň od okamihu, čo sa ráno zobudil.
Otázka pre všetkých študentov: aké ľudské práva dnes Juraj ráno doma, využil cestou do školy a v škole?

Študentov možno doplniť / pomôcť odpoveďami:

 • Juraj by nemohol doma v pokoji zjesť raňajky a vychystať sa do školy, ak by neplatilo právo na nedotknuteľnosť obydlia alebo ochrana vlastníckeho práva
 • Juraj by možno nemohol cestovať do školy, ak by neplatilo právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti a rovnosti – šofér autobusu by mu mohol uprieť právo vstúpiť do autobusu, možno by musel cestovať sedieť vo vymedzenej časti autobusu
 • Juraj by možno nemohol prísť do školy, ak by neplatilo právo na prístup ku vzdelaniu
 • Juraj by možno dnes na vyučovaní nemohol slobodne vyjadriť svoj názor, ak by neplatila sloboda prejavu
 • Juraja by možno za vyrušovanie mohol vziať riaditeľ do kabinetu a tam ho ubiť, ak by neplatil zákaz mučenia a krutého zaobchádzania

Ako možno obmedzovať základné ľudské práva – výklad pomocou príkladu:

Zadanie:
Člen extrémistickej strany navrhuje (ide o skutočné výňatky z publikácie „Stratégia na riešenie cigánskeho problému“, pod ktorou je ako autor podpísaný Marián Mišún – kandidát strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko)

 • “Väčšinu mentálne postihnutých jedincov treba ich okamžite masovo presunúť do špeciálnych ústavov.“
 • „Jedinci, ktorých úroveň inteligencie nie je postačujúca, musia prejsť pod väčšiu kontrolu štátu“
 • „všetky tehotné ženy na Slovensku by mali povinne prejsť pod aktívnu kontrolu štátu.. musíme uplatňovať princípy zamedzujúce nadmernému rozmnožovaniu spoločensky nepoužiteľných jedincov a naopak, všemožne podporovať tých, ktorí sú zdraví a pre spoločnosť užitoční“

Diskusia:
Aké práva by stratili osoby so zdravotným (telesným či psychickým postihnutím)? Aké ľudské právo by bolo narušené zavedením povinnosti umiestniť ich do ústavov? (sloboda pohybu, pobytu, ochrana súkromia atď). Ako by dokázal štát posudzovať inteligenciu či užitočnosť občanov? Zriadil by na to komisiu? Kto by ju tvoril, a akými kritériami by sa riadila pri posudzovaní?

Výklad:
Podľa Ústavy SR, ale aj medzinárodných dohovoroch o ľudských právach sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach – a to bez ohľadu na to, kto je ako zdravotne spôsobilý alebo užitočný.
Pri takýchto opatreniach by prišlo k obmedzeniu slobody pohybu, pobytu či práva na súkromie. Rovnako tak by prešli pod kontrolu štátu reprodukčné práva žien – štát by definoval, kto sa môže a nemôže rozmnožovať a mať rodinu.

V liberálnej demokracii navyše platí, že štát síce môže posudzovať naše správanie podľa toho, či je v súlade s právom (a až keď nie je, použiť právne nástroje na nápravu), no v zásade neposudzuje naše osobné morálne kvality. Bolo by absurdné , keby štát zriaďoval špecializované orgány či komisie, aby mohli vyhodnotiť niekoho „prínosnosť“, „slušnosť“, asociálnosť“. Tieto funkcie by museli byť obsadené akýmisi „nadľudmi“, ktorí sú považovaní za morálne cnostnejší, ako tí, ktorých majú posudzovať. Rovnako absurdné by bolo pokúšať sa vytvárať kritéria na posudzovanie „morálne správneho“ jednotlivca. Také normy sú vecou regulácie jednotlivcami, rodiny, prostredia či komunity, no v žiadnom prípade nepatria do oblasti posudzovania štátu.

3. ZNAK: VÝRAZNE NEPRIATEĽSKÉ POSTOJE VOČI SKUPINÁM OSÔB, KTORÉ SÚ DEFINOVANÉ RASOU, NÁRODNOSŤOU, ETNICITOU, NÁBOŽENSTVOM, SEXUÁLNOU ORIENTÁCIOU ALEBO TRIEDNYM ČI SOCIÁLNYM STATUSOM

Na témy spojené s postojmi k menšinám možno vyžiť krátke hry (pozri na webe v tejto sekcii) – napr. hra na umývanie slona, hra Odhaľovanie odlišností apod.

4. ZNAK: DORAZ NA SILNÝ ŠTÁT – VYUŽÍVANIE REPRESIE, MODERNÝCH FORIEM PROPAGANDY VRÁTANE ŠÍRENIA DEZINFORMÁCIÍ

Na ilustráciu silného štátu diskutujte so žiakmi o tom, čo všetko by im prekážalo, keby štát riadil:

 • Čo očakávate, že by mal plniť vo vzťahu k občanom, alebo špeciálne ku vám, študentom?
 • Vymenujte 3 vecí, ktoré by ste vnímali ako najtvrdšie obmedzenia
 • Ako by ste sa skúšali brániť?

TIP: na ilustráciu problematiky silného štátu, propagandy, radikalizácie a masovej hystérie je možné pre študentov strednej školy zvoliť spoločné pozeranie filmu VLNA.

TIP: Pre bližšie oboznámenie sa so 4 znakmi extrémizmu navštívte náš e-learningový program na tejto web stránke.

 

 

Pridaj komentár