Obdobie 1989 – 2005: Ideológia a znaky

IDEOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ A ZNAKY EXTRÉMIZMU DO ROKU 2005

 

Autorka: Irena Bihariová

SKUPINOVÁ IDENTITA A NÁSILIE

Hnutia, ktoré pôsobili v 90. rokoch na Slovensku, mali skôr charakter mládežníckej subkultúry než charakter subjektov s jasnou politickou víziou a programom. V týchto prevažne lokálne organizovaných skupinách sa zgrupovali mladíci vo veku 14 až 25 rokov, pre ktorých sa viac ako ideologické presvedčenie stávalo životným princípom násilie, pocit súdržnosti k partii a vedomie, že sú súčasťou „niečoho veľkého“, niečoho, čo sa vzpiera obvyklým normám a má chuť zakázaného. Združovala ich najmä potreba zaradiť sa v skupine, z pozície ktorej sa zároveň budú môcť vyhraňovať voči „tým ostatným“.

Ideologické presvedčenie bolo len jedným z mnohých z faktorov (a často nie až takým kľúčovým), ktoré vytváralo puto medzi členmi skupín a ktoré umocňovalo ich spolupatričnosť. Skôr to bola snaha byť súčasťou partie, náchylnosť k agresivite a túžba dosiahnuť uznanie v skupine než jasné ideologické presvedčenie, čo vytváralo tmelivo v členskej základni jednotlivých skupín. Politologickému kontextu fašizmu a nacizmu v tomto období rozumela len hŕstka najskalnejších s dominantným postavením a vplyvom v skupine. Ostatní „radoví členovia“ utvrdzovali svoju príslušnosť k hnutiu zvyčajne demonštráciou hrubej sily, nie ideologicky ortodoxnými postojmi.

Zaujímavosťou je, že aj keď možno „sídliskoví vojaci“ až tak dopodrobna nerozumeli hĺbke ideí, ku ktorým sa hlásili, o to otvorenejším spôsobom im vyjadrovali svoju podporu. Bez potreby skrývať sa za nálepky patriotizmu či vlastenectva sa otvorene priznávali k inšpiráciám treťou ríšou: či už preberaním nacistickej symboliky, číselnými šiframi odkazujúcimi na nacistické heslá a štátnické postavy, oživovaním starogermánskej mytológie či rozvíjaním Hitlerových postojov k židom. Napriek tomu, že sa v rámci tejto scény vyprofilovali rôzne orientované subjekty (ktoré kládli dôraz na rozdielne ideologické zdroje), možno zovšeobecniť, že závan politiky NSDAP sa tiahol za väčšinou vtedy aktívnych hnutí. Z tohto dôvodu ich preto možno označovať za neonacistické hnutia.

S určitým zjednodušením a zovšeobecnením možno vyšpecifikovať dva základné tábory vtedajšej scény:

  • do jedného z ideových prúdov patrili hnutia, ktoré otvorene sympatizovali s politikou fašizmu a propagovali nemeckú verziu národného socializmu vrátane priamej oslavy tretej ríše a hlásania rasovej vojny. Boli typické hrubým násilím a fyzickými útokmi bez väčšej sofistikácie vnútorných cieľov a programu. Komunikovali heslami ako „White pride“[1], „White power“[2] či číselnými šiframi odkazujúcimi na Adolfa Hitlera a nacistické pozdravy.
  • Iné hnutia mimo tohto tvrdého prúdu viac tiahli k myšlienke panslavizmu a konzervatívnemu nacionalizmu podľa vzoru slovenského ľudáctva. Ich účinkovanie bolo menej radikálne a programovo viac sofistikované.

Samozrejme, tieto tábory sa vnútorne užšie špecifikovali a trieštili. Medzi niektorými hnutiami len ťažko hľadať jednoznačné deliace znaky, ktorými by bolo možné zaraďovať ich pôsobenie do konkrétnych frakcií.

Z niektorých skupín sa neskôr vykryštalizovali občianske združenia, niektoré ostali fungovať v ilegalite a iné postupne zanikli, prípadne sa ich členstvo transformovalo do iných prúdov v rámci aktuálnej nacionalistickej a krajne pravicovej scény.

PRIAMA PROPAGÁCIA RASOVEJ DOKTRÍNY

Jedným z najčastejšie prejavovaných ideologických postojov bolo hlásanie konceptu čistoty rasy a nerovnosti jednotlivých rasových, národnostných a etnických skupín. Podobne ako Hitler propagovali ideál silného bieleho jedinca, Árijca, ktorý je svojimi genetickými predpokladmi predurčený na zachovanie a rozvoj civilizácie a pokroku.

V súvislosti s touto doktrínou si osvojili víziu tzv. rasovej svätej vojny, ktorú šifrovane propagovali skratkou RAHOWA (Racial Holy War). V duchu tejto „vizionárskej predstavy“ sa mal udiať boj medzi všetkými národmi a rasami, z ktorého sa ako víťaz očakával národ „čistokrvných Árijcov“.

ANTISEMITIZMUS, ZOG A SPOCHYBŇOVANIE HOLOKAUSTU

Ďalším prvkom, ktorým vtedajšie neonacistické skupiny živili odkaz tretej ríše, bol postoj k židom. Takmer na žiadnej webovej stránke nemohla chýbať elektronická verzia Protokolu sionských mudrcov a záplava „hodnoverných dôkazov“ o spikleneckom spojení židov, pripravených na nastolenie tzv. „New World Order“[3]. Židia boli dlhodobo kľúčovým nepriateľom, ktorého si extrémna pravica umiestnila do stredu svojho pomyselného terča. Všeobecne sa v modernej reči neonacistov zaužívala skratka ZOG (Zionist occupation goverment)[4], pod ktorú sa zmestili všetky varianty protižidovského konšpirátorstva a paranoidných vízií.

PREBERANIE MYTOLÓGIE PODĽA VZORU NACISTICKÉHO NEMECKA

V nacistickom Nemecku bolo súčasťou ideologickej doktríny a štátnej propagandy prepájanie rasovej teórie so severskou mytológiou.[5] Prepojenie predstáv o Árijcoch a severských bohoch zdôrazňoval najmä Heinrich Himmler (veliteľ zložiek SS, veliteľ Gestapa a neskôr ríšsky minister vnútra), preslávený svojím fanatickým nadšením pre rasovú čistotu, eugeniku a okultizmus. Práve on vtláčal vtedajšiemu režimu pečať psychopatickej brutality.

Dodnes sa neonacisti v celej Európe aj Amerike podľa vzoru nacistického Nemecka identifikujú menami severských bôžikov. Najčastejšie si prepožičiavajú meno Ódina – najvyššieho boha v severskej mytológii, patróna rún a mágie – alebo Thora – boha vojny (zobrazovaného s dlhou bradou a kladivom).

Zdroj : www.pokec.sk

Virtuálny nick používateľa siete Pokec. Číslicou 88 zároveň odkazuje na pozdrav Heil Hitler.

SYMBOLIKA

Nemecký fašistický štát využíval severskú mytológiu v rôznych sférach spoločenského života snažiac sa umocňovať „kolektívneho ducha“ a pocit výnimočnosti nemeckého národa. Inkorporovali ju napríklad v podobe rún, ktoré používali na označenie úradov a inštitúcií vrátane policajných a vojenských zložiek. Najznámejšie je používanie svastiky a zdvojenej sig runy (SS)

Neonacisti symboliku využívali napríklad v rámci „odevnej módy“. Známa je odevná firma Thor Steinar, ktorej pôvodné logo bolo vytvorené spojením tyr runy a znaku SS.

 

  1. ČÍSELNÉ A SKRATKOVÉ ŠIFRY

Neonacistické hnutia a ich sympatizanti prejavovali svoj obdiv k tretej ríši nielen tým, že pracovali s tými istými teoretickými východiskami, ale aj s priamou či šifrovanou oslavou tretej ríše a jej inštitúcií či popredných postáv. Niekedy pri tom využívajú číselné kódovanie, v ktorom číslica vyjadruje poradie písmena v abecede. Písmená sú zväčša prvými písmenami slov, ktoré šifrujú.

18 = Adolf Hitler

88 = Heil Hitler

28 = Blood and Honour[6]

14 = kód pre výrok známy ako „14 slov David Lanea“[7]. Konkrétne ide o tento výrok:

V preklade: „Musíme zachrániť existenciu našej rasy a budúcnosť pre biele deti.“

ZOG = Zionist occupation goverment[8]

RAHOWA = Racial holy war[9]

WPWW = White Pride World Wide[10]

 

OBDIV A PODPORA K SLOVENSKÉMU ŠTÁTU (1939 – 1945)

Okrem fašistického Nemecka je to aj Slovenský štát – jeho politika, predstavitelia i rasové zákonodarstvo – čomu slovenskí ultrapravicoví extrémisti vzdávali a dodnes vzdávajú hold. Typická je neoblomná chvála prezidenta Jozefa Tisa, snaha o bagatelizáciu či ospravedlňovanie arizácie a transportu slovenských občanov židovského pôvodu, apelovanie na hospodársku prosperitu slovenského štátu (samozrejme, bez chápania všetkých potrebných súvislostí, ktoré stoja za relatívnym hospodárskym úspechom), kopírovanie vtedajších štátnych symbolov, znakov, hesiel a pozdravov. Dodnes organizujú spomienkové akcie k výročiu vzniku Slovenského štátu alebo pri príležitosti výročia narodenia Jozefa Tisa.

 

[1] Biela pýcha

[2] Biela sila

[3] Nový svetový poriadok

[4] Sionistická okupačná vláda

[5] Rôzne legendy o germánskych kmeňoch okupujúcich Škandináviu

[6] Ide o jednu z najznámejších medzinárodných neonacistických skupín s pobočkami takmer všade v Európe a USA.  V nemčine bol jej názov (Blut und Ehre – Krv a česť) používaným heslom v radoch  Hitlerjugendu, mládežníckej organizácie NSDAP.

[7] David Lane je člen ultrapravicovej teroristickej organizácie The Order (Rád) zodpovednej za množstvo bankových lúpeží, za bombový útok na synagógu a za vraždu židovského moderátora v rozhlase.

[8] Sionistická okupačná vláda

[9] Rasová svätá vojna

[10] Biela pýcha naprieč celým svetom

Pridaj komentár