To nie sú Rómovia, ale len Cigáni! A nech mi nehovoria Neróm, aký som ja nečlovek?

MENO – MESTO – CIGÁN – VEC

Nezriedka sa stretneme s tvrdením, že nech sa Rómovia sami označujú ako chcú, v slovenčine sú to skrátka Cigáni, a tak ich aj budeme volať.  Tento druh argumentácie však odkrýva náznak istej nadradenosti – akoby sme sa snažili naznačiť,  že sme to práve my, väčšinový národ, ktorý jediný smie rozhodnúť o tom, ako sa bude menšina žijúca na „našom“ území označovať.  Iste, že máme právo používať svoj materinský jazyk na to, aby sme v ňom pomenovali inú národnosť či etnicitu. Netreba však opomínať, že v slovníku slovenského jazyka sa slovo „cigán“ zároveň vykladá aj ako synonymum pre klamára a  nečestného človeka, dokonca aj ako „tmavé zviera“[1].  Niekedy sa v diskusii nejeden debatér aj sám prizná k tomu, že Rómov označuje za cigánov práve preto, lebo ich má za nečestných ľudí a klamárov. Sú to pre neho „len Cigáni“.  V takýchto konotáciach sa potom slovo „cigán“ naozaj vníma skôr ako hanlivé označenie, a nie ako neutrálny pojem pre označenie príslušníka etnickej menšiny.

V roku na stretnutí Medzinárodnej rómskej únie v Goettingene, prijali zástupcovia rómskej menšiny názov „Rómovia“ ako svoje oficiálne označenie.  To najmenej, čím môže kultúrny národ preukázať svoj elementárny rešpekt k iným národom či etnikám je to, že akceptuje ich právo na sebaidentifikáciu. V tomto smere je potom nepodstatné, ako sa Rómovia oslovujú navzájom alebo či niektorému z nich označenie Cigán neprekáža.  Podstatné ostáva to,  že Rómovia ako etnická skupina prijali pre svoju identifikáciu konkrétne pomenovanie, ktoré potom ostatné národy – minimálne ako gesto rešpektu voči danej skupine – používajú. Samozrejme, s istým prispôsobením ich vlastnému jazyku :  napríklad v angličtine, nemčine, francúzštine, ale aj v poľštine či maďarčine ho prijali do svojho jazyka ako  „Roma“, v rumunčine „Romi“, v češtine „Romové“ apod. V slovenčine je jazykovým ekvivalentom „Rómovia“, a nie Cigáni.

NERÓM NEZNAMENÁ NEČLOVEK

Obava, že Rómovia nás označujú za „nečlovekov“, je absolútnym nedorozumením.   V rómčine síce naozaj slovo Róm znamená „človek“, no výraz  Neróm v tomto jazyku nejestvuje !  Z tohto dôvodu je nemožné  prekladať ho ako opak od významu slova Róm.  Rómčina totiž používa iný spôsob vytvárania slov opačného významu, nie predponu „ne“, ako je to v našom jazyku . Veď ani Angličania by nám nerozumeli, keby sme vytvorili slovo „NEhuman“.

Slovo „Neróm“ teda rozhodne nemožno prekladať ako „nečlovek“, pretože takýto výraz v rómskom jazyku nejestvuje a samotní Rómovia by mu nerozumeli.

V slovenčine sa pojem Róm chápe inak – nejde o výraz označujúci „človeka“ , ale o názov etnickej menšiny, resp. jej príslušníka. V slovenčine ho používame na pomenovanie každej osoby, ktorá je rómskej etnicity. Ak tento výraz doplníme slovenskou predponou „ne“,  získame tým opak slovenského významu slova Róm – čiže pojem na označenie osôb, ktoré nie sú rómskej etnicity.

Nesprávne je tiež delenie, v ktorom na jednej strane hovoríme o Rómoch, a na druhej strane o Slovákoch. Treba mať totiž na pamäti, že termínom „Slovák“ označujeme aj štátnu príslušnosť, ktorú majú slovenskí Rómovia rovnakú, ako väčšinové obyvateľstvo.  V tomto zmysle sú teda aj Rómovia Slovákmi.

Z hľadiska korektnosti odporúčame miesto slova „neróm“ alebo Slovák  používať výraz majorita, ev. príslušník majoritného (väčšinového) obyvateľstva.

Autor: Irena Bihariová

[1] Elektronický lexikón slovenského jazyka. http://www.slex.sk/index.asp