Konšpiračné weby a alternatívne spravodajstvo

KONŠPIRAČNÉ WEBY A ALTERNATÍVNE SPRAVODAJSTVO

 

Autorka: Irena Bihariová

Konšpiračné weby a web stránky s alternatívnym spravodajstvom vznikali spolu s tým, ako sa internet stával čoraz viac prístupným nástrojom pre slovenské domácnosti. Kým v rokoch 2000 – 2005 boli dielom vykričaných extrémistov, s dostupnosťou internetových sociálnych sietí našiel tento typ obsahu obľubu aj u takých skupín a jednotlivcov, ktoré nie sú „typickou súčasťou“ extrémistickej scény.

V tomto smere treba povedať, že proces rozmachu alternatívne spravodajských webov prebiehal paralelne na viacerých úrovniach  –  na jednej strane si tento spôsob oslovovania verejnosti oslovili aj samotné pravicovo extrémistické subjekty. Nahradili ním svoje pôvodné web stránky koncipované ako prvoplánové neonacistické info banky. S tým, ako sa postupne menila pravicovo extrémistická scéna (noví aktéri, odklon od povahy „subkultúrnych hnutí“ po subjekty občianskej spoločnosti a politicky organizované subjekty, nový imidž, témy aj cieľové skupiny), menila sa samozrejme aj ich online komunikácia.  Práve to vytvorilo priestor pre vznik vlastných „spravodajských“ portálov.

Popri nich však vznikali mnohé konšpiračné média, ktoré nezrodila extrémistická scéna. Ich popularita rastie aj vďaka tomu, že sa vydávajú za poslov „jedinej pravdy“, ktorí odhaľujú sprisahania a ktorí majú odvahu hovoriť nahlas o „zamlčiavaných pravdách“. Paradoxom slovenských pomerov je fakt, že vykrádajú agendu, ktorá štandardne v Európe patrí do ľavicovo liberálneho spektra, pričom v ich réžii ju devastujú nacionalizmom a krčmovým populizmom.

Ide tu teda skôr o akési tematické prelínanie – jednak samotná pravicovo extrémistická scéna preberá čoraz širšie spektrum spoločenských tém do svojho repertoáru (zelené témy, očkovanie,  voľný trh, EÚ) a jednak online komunity, ktoré sa venujú svojim parciálnym témam, akceptujú časť pohľadov extrémnej pravice. Vznikajú tak popri weboch extrémnej pravice aj také, ktoré sú hybridom a nebolo by korektné označiť ich en bloc za vyslovene extrémistické projekty.

SÚ VÔBEC NEBEZPEČNÉ? A V ČOM?

Web stránka na prvý pohľad pôsobí ako informačný kanál ponúkajúci kritické pohľady na spoločenské a politické dianie. Sekcie a články v nich sú postavené na vzdore proti politickému systému, proti kapitalizmu, chudobe, farmaceutickému priemyslu apod. Samozrejme, mnohé z nastoľovaných tém sú absolútne legitímne a samé o sebe nerobia zo žiadneho webortálu extrémistickú baštu. V ich podaní sa  však tieto témy nastoľujú so značnou dávkou neodbornosti, tendenčnosti a manipulatívnosti. Ich snaha o kritiku spoločenských pomerov stojí na laických a populistických zjednodušeniach reality a najmä na  ničím nepodložených zisteniach.  Účelovo si spájajú informácie z rôznych pofidérnych zdrojov, tak, aby tým preukázali pravdivosť svojich teórií a “odhalení”. Obvykle argumentujú tým, že tieto poznatky nemôžu byť dokázané štandardnými vedeckými postupmi, pretože je tú akási mocná entita, ktorá ich naschvál zamlčiava a bráni ich odhaleniu. Oni však záhadným spôsobom tejto entite unikli a prinášajú nám prelomové informácie, ktoré majú všetkým ostatným otvoriť oči. Na akúkoľvek kritiku reagujú obvinením, že oponent je zaplatený zahraničím.

 1. Vytváranie a kategorizácia vinníkov

Čo je nebezpečné (a zároveň typické) pri tomto druhu webstránok, je snaha podsúvať vinníkov za sociálne, politické a ekonomické problémy krajiny vždy z radov etnických, sexuálnych, náboženských menšín.  Keby sme obsah „analýz“ a článkov bližšie preskúmali, zistili by sme, že nimi definovaný nepriateľ nie je kriminálnik ako taký, ale len selektívne vybratý  z radov konkrétnej rasovej či etnickej skupiny. Rovnako, keď vo svojich článkoch píšu o ohrození tradičnej rodiny, nespomínajú alkoholizmus či hracie automaty, ale skupinu osôb definovaných svojou sexuálnou orientáciou. Čiže hoci svojho nepriateľa naoko označujú sociálnymi nálepkami (kriminálnik, parazit, rozvracač hodnôt, terorista..), v skutočnosti sa v tejto kategórii vždy nachádzajú len osoby z konkrétnej etnickej, náboženskej či sexuálnej skupiny. Nenávistný obsah nie je servírovaný prvoplánovo, autori ho podsúvajú skôr „medzi riadkami“, zaobalene do podoby  pseudointelektuálnych článkov.

 1. Degradovanie verejnej diskusie

Márne by sme v týchto textoch hľadali kvalifikovanú vedeckú či akademickú úroveň:  texty sú koncipované tendenčne a závery v nich uvádzané nevychádzajú zo žiadnych serióznych vedeckých výskumov. Neodbornosť textov, ktoré sa vydávajú za „potvrdené pravdy“ výrazne ovplyvňuje verejnú diskusiu k inak relevantným témam (migrácia, chudoba, korupcia apod).

Internet totiž poskytol priestor pre vznik „ringu všetkých názorov a informácií“, v ktorom sa bije o priazeň užívateľa na jednej strane vysoko odborný, fundovaný (a tým pádom aj zložitý, obsiahly a jazykovo menej atraktívny) text s jednoduchým článkom, infografikou či blogom, ktoré jednoduchými sloganmi odpovedajú na zložité problémy. Je zrejmé, ktoré z týchto informácii majú väčšiu šancu preniknúť k širokým skupinám verejnosti. Spolu so stratou dôvery v tradičné vedecké a spoločenské autority sa faktické, verifikovateľné a metodologicky korektne získané dáta odsúvajú na druhú koľaj.  V takejto atmosfére len sotva možno očakávať, že verejná diskusia posúva spoločnosť a pomáha riešiť pálčivé témy. Komplikované otázky (reformovanie Európskej únie, riešenie migrácie, kríza parlamentnej demokracie, sociálne nerovnosti, integrácia Rómov apod) nachádzajú odpovede v trojriadkových info grafikách, populistických revolučných heslách a v článkoch s demagogickou povrchnou argumentáciou.

 1. Živenie strachu a pocitu ohrozenia

Typickou komunikačnou stratégiou, ktorú dodržiavajú všetky konšpiračných weby, je presviedčanie verejnosti o hrozbách, krivdách a nebezpečenstvách, ktorým musíme čeliť. Samozrejme, netýka sa to len veľkých medzinárodných sprisahaní, ktoré tieto weby odhalili, a ktoré majú poukázať na skorumpovanosť súčasných elít (od novinárov, cez politikov, občianskych aktivistov až po medzinárodne inštitúcie). Dezinformáciami nešetria ani v pri vykresľovaní menšín – ich hoaxy nám opakovane pripomínajú, že Rómovia sú najväčším spotrebiteľom sociálneho blahobytu, že LGBTI ľudia v spojení s bruselskou homolobby odoberajú rodinám deti, že na hraniciach sa tlačia prešpekulovaní ekonomickí migranti, organizovaní zo strany USA. Takéto informácie majú kalamitný dopad na verejnú mienku a formovanie postojov k menšinám.

Vysielanie Slovenského vysielača

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.youtube.com

 1. Radikalizácia a destabilizovanie spoločnosti

V kontexte spomenutých bodov ich vplyv môže ústiť až k destabilizačným procesom v krajine. Verejnosť je zaplavovaná informáciami, ktoré v nej utvrdzujú pocit zrady zo strany vlastného štátu či odcudzených elít.  Konšpiračno – revolučné platformy produkujú víziu, v ktorej je Európa vymierajúcim, ohrozeným a kultúrne valcovaným kontinentom, ktorý ak sa rýchlo nespamätá, zničí životy niekoľkým generáciám. Podkopávajú dôveru v elementárne poznatky, ktorých pravdivosť potvrdili dlhoročné výskumy, najmä v oblasti medicíny.  Podsúvajú verejnosti obraz najnemorálnejšej doby, akú žijeme, v ktorej sú systematicky ničené rodiny a kresťanské hodnoty. Spolu s objektívne neľahkými sociálnymi a ekonomickými podmienkami u časti spoločnosti vzniká živná pôda pre radikalizáciu. Spoločnosti je podsúvaná vízia, že jedinou cestou ako zastaviť valiace sa hrôzy, je zvrhnúť demokraciu.

 Zdroj: nwoo.org

 

AKO ICH SPOZNAŤ

Konšpiračné a „alternatívno spravodajské“ weby vo svojej agende pospájali akúsi ideologickú „všehozmesku“. Ich kategorizácia by preto bola len ťažko možná bez toho, aby vykazovala nepresnosti a ignorovala mnohé obsahové aj personálne prieniky.

Oveľa ľahšie sa darí vymedziť ich spoločné znaky (čo neznamená, že každý z nich nutne napĺňa všetky znaky).

 • Prinášajú informácie z domácich a zahraničných webov, ktoré majú potvrdiť a odhaliť zločinnosť systému, zamlčiavané pravdy o finančných prepojeniach a ovládaní sveta rôznymi sprisahaneckými entitami (židobankstri, nadnárodné korporácie, mocipáni, sorošovci, rotshildovci, sionisti, zapredanci, establishment apod)
 • V zásade takmer nikdy nie je jasné, na základe akých kritérií boli dané entity definované a ako sa do nich zaraďujú vinníci. Rovnako tiež sa nikdy nedozvieme, akým verifikovateľným spôsobom možno dokázať dané prepojenia, a ani to, ako sa k týmto zamlčiavaným utajeným informáciám podarilo dostať autorovi článkov a webov.
 • V ich obsahu sa odmieta liberálna demokracia ako základný systém fungovania štátu, radikalizujú odpor verejnosti k „establishmentu“, priamo či nepriamo povolávajú k zvrhnutiu systému
 • Častokrát je prítomný ultra konzervativizmus, ultra nacionalizmu a romantizovanie národných dejín (najmä z obdobia Slovenského štátu), cez prizmu ktorých hodnotia zlyhania súčasných politických elít a zotrvanie Slovenska v medzinárodných organizáciách
 • Typické je odmietanie akademických a vedeckých inštitúcií, a celkovo spochybňovanie súčasných výsledkov vedeckých postupov. Čiastočne to súvisí s presvedčením tvorcov daných webov, že za všetkým sú vopred dohodnuté obchody či dokonca plány na likvidáciu obyvateľstva
 • Články spochybňujúce ľudskoprávne štandardy (boj proti LGBTI, Rómom, migrantom, texty navrhujúce obmedzovanie základného elementárneho právneho postavenie menšín, hoaxy a mýty o menšinách, ktoré sú častokrát tlmočené najmä jednoduchými grafikami bez relevantných zdrojov, selektívne prebraté články z bulvárnych médií o kriminálnom skutku príslušníka danej menšiny apod.)
 • Apriórny odpor k mimovládnemu sektoru a štandardným médiám
 • V niektorých sa tematicky zakopne o spiritualistiku, ezoteriku, slovanskú či germánsku mytológiu
 • Majú svojský slovník, opakujú sa v nich výrazy, ktoré v skutočnosti nemajú žiaden ustálený obsah. Nikomu okrem nich nie je jasné, o čo a o koho presne ide – židobankstri, gendrová ideológia, slobodmurári, homolobby, presstitúti, sociálne samovraždy apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výňatok z časopisu Zem a vek (jún 2017)ň

 

Zdroj fotografie: www.priestori.sk

 

O AKÉ KONKRÉTNE WEBY IDE

Prehľad najznámejších konšpiračných web stránok nájdete na webe www.konspiratori.sk